Privacybeleid Toerisme Pajottenland en Zennevallei vzw

 

Privacyverklaring

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

 

Toerisme Pajottenland en Zennevallei vzw is een organisatie die het volledige toeristische aanbod in de regio Pajottenland en Zennevallei voor haar rekening neemt: het aantrekken van nieuwe bezoekers, het onthalen van deze bezoekers, het organiseren van events en de opvolging door evaluatie. We willen graag leuke events maken, toffe belevingen creëren en voldoende inspelen op huidige tendensen.

 

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons en we zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. We zorgen voor alle passende technische en organisatorische maatregelen zodoende in overeenstemming te zijn met de Belgische en Europese regelgeving omtrent privacy.

 

Meer bepaald is Toerisme Pajottenland & Zennevallei vzw compliant met de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG, ook bekend als GDPR).

 

ARTIKEL 2 – DEFINITIES

 

 • Betrokkene: persoon op wie de persoonsgegevens van toepassing zijn;

 • Ontvanger: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een dienst of overheidsorganisatie aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verschaft;

 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon;

 • Toerisme Pajottenland & Zennevallei vzw: marketingorganisatie die instaat voor de ondersteuning van het toerisme in het Pajottenland en de Zennevallei en die zal optreden als verwerkingsverantwoordelijke;

 • Toestemming: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of ondubbelzinnige actieve handeling de verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;

 • Verwerker: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een dienst of overheidsorganisatie die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;

 • Verwerking van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens (verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, …);

 • Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een dienst of overheidsinstantie die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 

ARTIKEL 3 – Welke gegevens verzamelen we en waarom?

 

Toerisme Pajottenland en Zennevallei vzw verzamelt enkel gegevens indien deze relevant zijn voor een goed functioneren van de werking. De gegevens worden gebruikt voor:

 • U te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en toeristische producten in het Pajottenland en de Zennevallei;

 • U op de hoogte te houden van nieuws;

 • U op de hoogte te brengen van of uit te nodigen op aankomende events of nieuwe zaken, georganiseerd door Toerisme Pajottenland en Zennevallei vzw of één van zijn partners;

 • U toe te staan deel te nemen aan een wedstrijd, acties en/of promoties en je te informeren omtrent het verloop en de afloop daarvan;

 • U sneller te helpen met uw vragen;

 • Publieksonderzoek uit te voeren;

 • Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Artikel 3.1 Website en cookies

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website bezoekt. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een volgend bezoek aan onze website als gebruiker wordt herkend waardoor surfen op onze site nog makkelijker voor je wordt. We identificeren met deze cookies geen personen maar computers.

 

We maken een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies:

 • Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een volgend bezoek aan onze website als gebruiker wordt herkend;

 • Niet-functionele cookies zijn niet nodig om de website goed te laten werken. Zo plaatsen we bijvoorbeeld analytische cookies. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren.

 

Het is mogelijk om via de instellingen van je internetbrowser niet-functionele cookies te blokkeren  of te beheren. Bovendien kan je op elk moment de geïnstalleerde cookies van je computer verwijderen. De manier waarop je dit doet verschilt per browser. Als je cookies weigert en/of verwijdert, is het mogelijk dat je geen gebruik meer kunt maken van alle mogelijkheden die onze website te bieden heeft.

 

Artikel 3.2 E-mail

 

Wanneer u een e-mail of een ander bericht naar ons verzendt, worden de inhoud en de bijgevoegde bestanden vertrouwelijk behandeld. Het is mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens of uw bedrijfsgegevens (e-mailadres, naam, geboortedatum, telefoonnummer en postadres, het aantal werknemers, functie van de werknemer…) die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Toerisme Pajottenland en Zennevallei vzw of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Artikel 3.3 Nieuwsbrieven

 

Wanneer u onze elektronische nieuwsbrief wenst te ontvangen, dient u in te schrijven. Dit kan via deze website of door een e-mail te sturen naar nieuws@toerisme-pajottenland.be. Voor de inschrijving wordt je voor- en achternaam en je e-mailadres gevraagd. Deze gegevens worden enkel voor het versturen van de digitale nieuwsbrief gebruikt. Als je je inschrijft, verleen je ons uitdrukkelijk de toestemming om deze gegevens op te slaan en te verwerken.

 

Gebruikers kunnen zich op elk moment uitschrijven voor deze nieuwsbrief, door onderaan op de knop ‘uitschrijven’ te klikken. Indien u deze optie niet terugvindt, kan u een e-mail sturen naar nieuws@toerisme-pajottenland.be om u uit te schrijven. Dit wordt dan manueel uitgevoerd.

 

De nieuwsbrief wordt uitgestuurd via het online e-mailplatform MailChimp. MailChimp verzamelt gegevens over welke nieuwsbrieven geopend worden en over welke links in de nieuwsbrief worden aangeklikt. Die gegevens worden uitsluitend geregistreerd met het oog op de statistische analyse van leesgedrag en voor een betere afstemming van het informatie- en dienstenaanbod op de behoeften van de gebruikers. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vind je op hun website.

 

ARTIKEL 4 – RECHTEN VAN DE BETROKKENE

 

Wij vragen de betrokkene om eventuele wijzigingen aan zijn/haar contactgegevens tijdig aan Toerisme Pajottenland & Zennevallei vzw over te maken, zodat deze gecorrigeerd kunnen worden. De betrokkene heeft het recht om op elk moment gratis zijn/haar persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te laten wissen (of beperken) door middel van een e-mail of per brief.

 

Concreet heb je recht op:

 • Het al dan niet gedeeltelijk intrekken van de door jou verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens;

 • Een verzoek tot inzage van jouw persoonsgegevens;

 • Een verzoek tot rectificatie van jouw persoonsgegevens;

 • Een verzoek tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;

 • Een verzoek tot de algehele verwijdering van jouw persoonsgegevens;

 • Een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat je verzoekt om je gegevens over te dragen naar jezelf of naar een andere organisatie waar de wet dit voorschrijft - in dit geval dient de betrokkene steeds een kopie van zijn/haar identiteitskaart bij te voegen, zodat Toerisme Pajottenland & Zennevallei vzw kan verifiëren dat het verzoek inderdaad slaat op de persoonsgegevens van de betrokkene);

 • Een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je bezorgen via de kanalen die worden vermeld in artikel 11 van deze privacyverklaring. Meer informatie over deze rechten kan men vinden op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be).

 

ARTIKEL 5 – BEWAARTERMIJN

 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Bovendien verwijderen we jouw gegevens zonder onnodige vertraging wanneer je ons dit verzoekt.

 

ARTIKEL 6 – CATEGORIËN VAN ONTVANGERS

 

Om onze dienstverlening te onderhouden en te verbeteren doen we soms een beroep op derde partijen, zoals ontwikkelaars en IT dienstverleners. Je persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk voor hun dienstverlening, ook aan deze derde-dienstverleners worden overgemaakt. Met deze derde partijen sluiten wij een overeenkomst om te zorgen dat zij je persoonsgegevens enkel conform de instructies van Toerisme Pajottenland en Zennevallei verwerken en daarbij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteren als wij. Toerisme Pajottenland en Zennevallei blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen door derden.

 

Op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven, kunnen sommige persoonsgegevens worden doorgezonden aan bevoegde autoriteiten. Bijvoorbeeld in het kader van dreigende of hangende juridische procedures of in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen.

 

ARTIKEL 7 – KLACHTEN

 

Voor enige andere vraag of klacht in verband met het gebruik van persoonsgegevens kan de betrokkene ons contacteren via de kanalen die vermeld worden in artikel 11 van deze privacyverklaring.

 

In geval van een klacht zal Toerisme Pajottenland & Zennevallei vzw alles in het werk stellen om redelijke maatregelen te nemen ten einde gevolg te geven aan de bezorgdheid van de betrokkene over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Indien Toerisme Pajottenland & Zennevallei vzw er niet in slaagt een bevredigend antwoord te geven op de klacht van de betrokkene, kan deze zich altijd richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 – 1000 Brussel.

 

ARTIKEL 8 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

 

Toerisme Pajottenland & Zennevallei vzw heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niettoegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens
verzameld op de website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Toerisme Pajottenland & Zennevallei vzw verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Toerisme Pajottenland & Zennevallei vzw houdt eraan de betrokkene ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die Toerisme Pajottenland & Zennevallei vzw niet controleert noch beheert en waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. Toerisme Pajottenland & Zennevallei vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. Toerisme Pajottenland & Zennevallei vzw raadt de betrokkene dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die hij bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van huidige Privacyverklaring.

 

ARTIKEL 9 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

 

Deze Privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Brussel, afdeling Halle-Vilvoorde zijn exclusief bevoegd om te
oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacyverklaring.

 

ARTIKEL 10 – AANPASSINGEN

 

Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst aanpassingen zullen worden doorgevoerd aan de Privacyverklaring van Toerisme Pajottenland & Zennevallei vzw. Indien deze Privacyverklaring wordt gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de website. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de website de datum van aanpassing hieronder vermeld, na te gaan.

 

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 03.07.2018.

 

ARTIKEL 11 - CONTACTGEGEVENS

 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen door:

 • Een schrijven in deze zin te richten naar Toerisme Pajottenland & Zennevallei vzw vzw, Markt 1, bus 1, 1500 Halle;

 • Een e-mail te sturen naar info@toerisme-pajottenland.be.

 Nieuwsbrief

* verplichte velden
© 2011 Toerisme Pajottenland vzw | Design Lotsofdots bvba & powered by B-hind CMS